Важливі документи, які набули чинності з 19 вересня 2017 року

   Сьогодні набули чинності наступні нормативно-правові акти:
   • постанова НБУ вiд 15.09.17 р. № 91 "Про внесення змiн до Положення про визначення пов'язаних iз банком осiб" ("Офiцiйне iнтернет-представництво НБУ" вiд 18.09.17 р.);
   • постанова НБУ вiд 18.09.17 р. № 92 "Про внесення змiн до Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi" ("Офiцiйне iнтернет-представництво НБУ" вiд 18.09.17 р.);
   • наказ Мiн'юсту вiд 04.09.17 р. № 2790/5 "Про внесення змiни до Порядку надання платних послуг вiддiлами державної реєстрацiї актiв цивiльного стану" ("Офiцiйний вiсник України" вiд 19.09.17 р. № 73);
   • наказ Мiнсоцполiтики вiд 24.07.17 р. № 1192 "Про внесення змiн до Граничних цiн на вироби пiдвищеної функцiональностi за новiтнiми технологiями для учасникiв антитерористичної операцiї, якi втратили функцiональнi можливостi кiнцiвок" ("Офiцiйний вiсник України" вiд 19.09.17 р. № 73);
   • наказ МОН вiд 14.07.17 р. № 1031 "Про затвердження Порядку погодження кандидатур претендентiв на посади керiвникiв юридичних служб пiдприємств, установ та органiзацiй, що належать до сфери управлiння Мiнiстерства освiти i науки України" ("Офiцiйний вiсник України" вiд 19.09.17 р. № 73);
   • наказ МОЗ вiд 17.07.17 р. № 801 "Про затвердження Положення про застосування Нацiонального перелiку основних лiкарських засобiв пiд час органiзацiї процесу забезпечення населення лiкарськими засобами в закладах i установах охорони здоров'я, що повнiстю або частково фiнансуються з державного та мiсцевих бюджетiв" ("Офiцiйний вiсник України" вiд 19.09.17 р. № 73);
   • наказ Мiноборони вiд 26.07.17 р. № 388 "Про затвердження Змiн до Порядку реєстрацiї та допуску аеродромiв та злiтно-посадкових майданчикiв державної авiацiї України" ("Офiцiйний вiсник України" вiд 19.09.17 р. № 73);
   • наказ Мiноборони вiд 31.07.17 р. № 399 "Про затвердження Змiн до Iнструкцiї з пiдготовки та застосування нацiональних контингентiв, нацiонального персоналу в мiжнародних операцiях з пiдтримання миру i безпеки" ("Офiцiйний вiсник України" вiд 19.09.17 р. № 73);
   • наказ МВС вiд 17.07.17 р. № 591 "Про затвердження Iнструкцiї з органiзацiї проведення та оформлення експертних проваджень у пiдроздiлах Експертної служби Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" ("Офiцiйний вiсник України" вiд 19.09.17 р. № 73);
   • наказ МВС вiд 01.08.17 р. № 665 "Про внесення змiн до деяких наказiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" ("Офiцiйний вiсник України" вiд 19.09.17 р. № 73);
   • спiльний наказ МВС, Мiнекологiї вiд 01.08.17 р. № 664/294 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок обмiну iнформацiєю мiж Державною службою України з надзвичайних ситуацiй та Державним агентством водних ресурсiв України щодо запобiгання виникненню та реагування на надзвичайнi ситуацiї техногенного i природного характеру, пов'язанi з водним фактором" ("Офiцiйний вiсник України" вiд 19.09.17 р. № 73);
   • рiшення Фонду гарантування вкладiв фiзосiб вiд 20.07.17 р. № 3117 "Про пiлотний проект щодо реалiзацiї активiв (майна) банкiв, що лiквiдуються, шляхом проведення вiдкритих торгiв (аукцiонiв) iз використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукцiону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) цiни лоту, етапiв подання закритих цiнових пропозицiй та цiнової пропозицiї" ("Офiцiйний вiсник України" вiд 19.09.17 р. № 73).